شرکت پارس آزمای طب تولید کننده محصولات سریتا از جمله محلول تقویت مژه سریتا است.